бъдѣниѥ

бъдѣниѥ
БЪДѢНИ|Ѥ (157), -˫А с.
1.Бдение, бодрствование:

оукраси [молитву] ˫ако невѣстоу: бъдѣниѥмь. троудъм ||=тьрпѣниѥмь. Изб 1076, 35 об. — 36; постъмь и бъдѣниемь. ѡбразъ бысть своимъ оученикомъ. Стих 11561163, 31; и възищѣмъ б҃а рыданиѥмь. сльзами. пощениѥмь. и бъдѣниѥмь. ЖФП XII, 39б; бъдѣниѥмь оудроча˫а си плъть. (ἀγρυπνίᾳ) ЖФСт XII, 41; на всѩкоу нощь вьрхɤ ||=камени˫а... лежа рабъ б҃жии архипъ. тако съвьршаше бъдѣни˫а горькаго сна. СбТр XII/XIII, 40 об. — 41; пощениѥмь и бдѣниѥмь и на земли лѣганиѥ||мь. (ἀγρυπνίας) КР 1284, 213бв; и станемъ на соупостата ˫а||ко добрии воини бдѣниѥмь и постомь и мл҃твою Псалт 1296, 337 об. — 338 (запись); бдѣниѥ и мл҃тва. (ϑεωρία καὶ προσευχή) ПНЧ 1296, 58 об.; и много потроужавъсѩ постомъ и мл҃твою. и бдѣниѥмь. ПрЛ XIII, 75в; въ бдѣниихъ молѩщасѩ. СбЯр XIII, 174 об.; постоу и бдѣнью и мо(л)твамъ прележаше. (ἀγρυπνίαις) ГА XIIIXIV, 249г; и пребы(с) всю нощь во бдѣньи. ЛЛ 1377, 169 (1263); друча тѣло своѥ. бдѣниѥм и постомь и мл҃твою. Пр 1383, 8г; постъ. мл҃тва бдѣние. ИларПосл XI сп. XIV, 201; въслѣдуимъ... мл҃твою, бдѣниѥмь КТур XII сп. XIV, 9; Мл҃твми и бдѣньемь. Мин XIV (май, 2), 18 об.; служать б҃у. поклѡномь и постомь. бдѣниѥмь. МПр XIV, 345; въстани створи об нощь бъдѣньѥ. (ἀγρυπνίαν) ПНЧ XIV, 95в; и принесемь сугубь стр(с)ти пощень˫а. се бо оубо в нощьнѣмь бдѣньи. (ἐν ταῖς... ἀγρυπνίαις) ФСт XIV, 193в; постъ бдѣнье. и прочее изнеможенье. ГБ XIV, 28в; троужающе телеса сво˫а постомъ и бдѣнiемъ. СбТр к. XIV, 4 об.; Печаль и бдѣниѥ изъищеть дрѣмотоу. (ἀγρυπνίας) Пч к. XIV, 83; оудерьжаще телеса сво˫а постомь. и бдѣниемь ЗЦ к. XIV, 105г; на бдѣнье ество покори. (εἰς τὸ ἀγρυπνεῖν) ЖВИ XIVXV, 130г; Мл҃твами и бдѣньемъ ПКП 1406, 8а.

2. Попечение, забота; старание:

облецѣтесѩ въ г(с)а Iс(с)а и плъти оугодь˫а не творите на желаньѥ, не възможную и истиньную на бдѣниѥ на ошаниѥ [в др. сп. орошанiе] (τὴν... ἐπιμέλειαν) ГА XIIIXIV, 273г; кацѣхъ подвигъ требуемъ. и тъщани˫а и спѣха. бдѣни˫а и печали о дшѣ своеи. ИларПосл XI сп. XIV, 195; не презрить [бог] твоего бдѣни˫а и попечени˫а. (τὴν ἀγρυπνίαν) ПНЧ XIV, 8г; Ѡ бдѣньи паствины ко игумено(м). (ἐγρηγόρως) ФСт XIV, 214б; Ѡ прилежаньи служень˫а и ѡ бдѣньи своего ра(д) спснь˫а. (ἀγρυπνεῖν) Там же, 227а; ты б҃гатьства дѣлѩ тъснешисѩ, азъ же б҃а дѣлѩ бдѣньѥ имѣю. Пч к. XIV, 69 об.; се сбы(с)сѩ прорѣченье бл҃жнаго ѡц҃а нашего Федось˫а... iже пасѩше словесны˫а ѡвца... с расмотреньемь блюда и(х). и бдѣньемь. ЛИ ок. 1425, 78 об. (1091).


Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.) / АН СССР. Институт русского языка. — М.: Русский язык. . 1988.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Полезное


Смотреть что такое "бъдѣниѥ" в других словарях:

  • бъдѣти — БЪ|ДѢТИ (119), ЖОУ ( ЖДОУ), ДИТЬ гл. 1.Бодрствовать: Аште въ грѣсѣхъ въпадъ къто състарѣѥть сѩ. ни постити сѩ можеть ни на жестоцѣ лѣгати. ни бъдѣти. (ἀγρυπνῆσαι) Изб 1076, 196 об.; и бъд˫аше по вс˫а нощи въ славословлении б҃жии. ЖФП XII, 31в;… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • бъдѣливъ — (1*) пр. Бдительный: и подобаѥть [всем] всегда бъдѣливомъ быти и вънимательномъ. и оуготованомъ вьсѣмъ. (νηφαλίους) ЖФСт XII, 61 об …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • бъдѣльникъ — БЪДѢЛЬНИК|Ъ (2*), А с. Тот, кто бодрствует: нынѣ бл҃гоприлѣжно и ревнително... намъ. всѣмъ послушающимъ... и всѣмъ подвизающимсѩ. бдѣлникомъ пѣвцемъ. молитвеникомъ вѣстникомъ. мирникомъ. тружающимсѩ. припадающи(м). ||=нудѩщимсѩ. (ἀγρυπνούντων)… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • бъдѣньныи — (2*) пр. Бдительный, неусыпный: тѩжесть служень˫а. не лѣностна˫а малод҃шьна˫а. бдѣнна˫а [в др. сп. бдѣнiа] (τῆς ἀγρυπνίας) ФСт XIV, 195г; Чл҃вчьско ѥстьство бьдѣнъно и несонъно ѥсть. на большеѥ иманьѥ. (’′Αυπνος) Пч к. XIV, 80 …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • бдѣти — Бдеть бдѣти (1) 1. Бодрствовать, не спать: Погасоша вечеру зари: Игорь спитъ, Игорь бдитъ, Игорь мыслію поля мѣритъ отъ великаго Дону до малаго Донца. 40. Аще бы вѣдѣлъ господинъ храму, въ кую стражу тать придеть, бъдѣлъ убо бы, и не оставилъ… …   Словарь-справочник "Слово о полку Игореве"

  • бдеть — бодрствовать , церк., устар., ст. слав. бъдѣти (Супр.), болг. бдя – то же, др. сербохорв. бди̑м, бдjе̏ти, словен. bǝdėti, чеш. bdim, bditi. Сюда же бдение, снабдить, бодрый. Другая ступень чередования гласного отражена в блюду, блюости, будить.… …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

  • Принятые сокращения в болгарском языке — Сокращения в болгарском языке используются заметно реже, чем в русском. За исключением адресов, названий, примечаний и некоторых всем известных институций, в ходе свободного изложения сокращения практически не встречаются. Они используются в… …   Википедия

  • вьсь — Весь вьсь, я, е (8) 1. Любой, каждый: Ярославна рано плачетъ въ Путивлѣ на забралѣ, аркучи: „Свѣтлое и тресвѣтлое слънце! Всѣмъ тепло и красно еси: чему, господине, простре горячюю свою лучю на ладѣ вои?..“ 39. Се же есть воля отьца моего, да… …   Словарь-справочник "Слово о полку Игореве"

  • снабдить — Заимств. из ст. сл. яз. Образовалось на базе сънабъдѣти «сохранять, сберегать», сращения слов сон «сон» в форме старого аблятивного падежа и бъдѣти (см. бдеть) «заботиться, быть бодрствующим» …   Этимологический словарь русского языка

  • апостольскыи — (361) пр. к апостолъ. 1.В 1 знач.: того ради х҃съ съподоби вълазити въ ап(о)ль||скы˫а оубогы˫а хызины. насъ оучѩ. чл҃вчьско велѩ попирати величѩниѥ и славоу. Изб 1076, 95 95 об.; оубоитес˫а рекъшааго ɤсты ап(с)льскы. не дѣти бываите оумы… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»